Test Antygenowy

wynik w 15 minut

Przeznaczenie:

Szybki test kasetkowy wykrywający antygen COVID-19 to test immunochromatograficzny umożliwiający jakościową detekcję antygenu SARS-CoV-2 obecnego w próbkach wymazu z nosogardzieli. Wyniki dotyczą wykrycia antygenów SARS-CoV-2. Na ogół antygen jest wykrywalny w próbkach górnych dróg oddechowych pobranych w trakcie ostrej fazy infekcji. Uzyskany wynik dodatni oznacza wykrycie obecności antygenu białka wirusa, jednak historia medyczna pacjenta i inne informacje diagnostyczne na jego temat są niezbędne, aby ocenić stan w jakim znajduje się infekcja i są niezbędne do wydania wyniku diagnostycznego. Wynik pozytywny nie wyklucza infekcji bakteryjnej ani koinfekcji innymi wirusami. Wykryty czynnik nie musi być główną przyczyną choroby. Wynik negatywny nie wyklucza infekcji SARS-CoV-2 i nie należy go traktować jako podstawy do podjęcia decyzji o leczeniu i zarządzaniu pacjentami. Wynik negatywny należy traktować jako przypuszczalny i powinno się go potwierdzić badaniem molekularnym. Na wynik negatywny należy patrzeć w kontekście niedawnych kontaktów pacjenta, bliskiej przeszłości i obecności objawów charakterystycznych dla COVID-19.

Szybki test kasetkowy wykrywający antygen COVID-19 jest przeznaczony wyłącznie dla użytku przez przeszkolony personel laboratoryjny.

Zasada działania

Szybki test kasetkowy wykrywający antygen COVID-19 to immunochromatograficzny test membranowy, który umożliwia jakościową detekcję antygenu SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli. Linia testowa jest pokryta przeciwciałami anty-SARS-CoV-2. W trakcie badania próbka reaguje z cząsteczkami pokrytymi przeciwciałami anty-SARS-CoV-2. Mieszanina migruje wzdłuż membrany przez oddziaływania kapilarne i reaguje z przeciwciałami anty-SARS- CoV-2 na linii testowej. Jeśli w próbce są obecne antygeny SARS-CoV-2, barwna linia pojawi się w obszarze testowym. Jeśli próbka nie zawiera antygenów SARS-CoV-2, w obszarze testowym nie pojawi się barwna linia. W obszarze kontrolnym stanowiącym kontrolę proceduralną zawsze musi pojawić się barwna linia, oznaczająca prawidłowe przeprowadzenie badania.

KONTAKT

Tel.: +48 22 487 83 68

Adres rejestrowy:
Hemp & Wood S.A.
ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131, Warszawa  

Adres korespondencyjny:
Hemp & Wood S.A.
WeWork Hotel Europejski
Krakowskie Przedmieście 13
00-071, Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000396780
NIP: 525-23-82-713
REGON: 140778886